ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden BnBBeheerder

ARTIKEL 1 IDENTITEIT

Naam ondernemer: BnBBeheerder

Handelend onder de naam/namen:
– bnbbeheerder.nl
– bnbbeheerder.com

Vestigingsadres:
Herengracht 221
1016 BG Amsterdam
Telefoonnummer: 020-2613951

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur

E-mailadres: info@bnbbeheerder.nl
KvK-nummer: 71536981
Btw-nummer: NL855591109B01
IBAN: NL36KNAB0764903136
BIC: KNABNL2H

ARTIKEL 2 DEFINITIES

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke de rechtsverhouding bepalen tussen BnBBeheerder en verhuurder.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen BnBBeheerder en verhuurder ten aanzien van woonruimte.
 3. Verhuurder: de (rechts)persoon, die aan BnBBeheerder een opdracht verstrekt tot de bemiddeling terzake de totstandkoming van een huurovereenkomst ten aanzien van woonruimte.

ARTIKEL 3 TOEPASSING

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BnBBeheerder en verhuurder, waarop BnBBeheerder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de verhuurder langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met BnBBeheerder, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BnBBeheerder en verhuurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 4 JUISTHEID GEGEVENS VERHUURDER

 1. Verhuurder staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij BnBBeheerder verstrekt heeft (al dan niet via het opdrachtformulier) en dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke BnBBeheerder overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door BnBBeheerder gewenste vorm en wijze aan BnBBeheerder ter beschikking worden gesteld.
 2. Verhuurder dient er voor zorg te dragen dat BnBBeheerder onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 3. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is verhuurder verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan BnBBeheerder ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

ARTIKEL 5 DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de verhuurder van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Beide partijen behouden het recht om de overeenkomst te allen tijde te beëindigen.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft BnBBeheerder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de verhuurder elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. BnBBeheerder kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de verhuurder aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Bij annuleringen geeft BnBBeheerder geen geld terug. Bestaande boekingen vinden wel nog doorgang na opzegging van de overeenkomst. Reeds gedane boekingen kunnen niet kosteloos geannuleerd worden. Er zullen kosten in rekening gebracht worden aan de verhuurder.
 6. De diensten van BnBBeheerder zijn gericht op het verlenen van een service aan partijen die hun accommodatie(s) ter verhuur aan willen bieden. BnBBeheerder ondersteunt deze partijen in de breedste zin des woords en kan op verzoek ook de gasten voor de accommodatie(s) verzorgen.
 7. BnBBeheerder bepaalt de wijze waarop en door welke persoon/personen de opdracht wordt uitgevoerd. Hierbij worden de door verhuurder kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht genomen. Alle werkzaamheden zullen naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de algemeen geldende normen, door BnBBeheerder worden verricht.

ARTIKEL 6 OPLEVERING WOONRUIMTE

 1. BnBBeheerder is gerechtigd schoonmaakkosten in rekening te brengen aan gasten, voor zover dit noodzakelijk is.
 2. De verhuurder dient de woonruimte schoon op te leveren. Wanneer dit naar het oordeel van BnBBeheerder niet het geval is, dan is BnBBeheerder gerechtigd hiervoor schoonmaakkosten in rekening te brengen bij de verhuurder.

ARTIKEL 7 TARIEVEN

  1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is BnBBeheerder gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
  1. BnBBeheerder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar tarieven tussentijds, zonder voorgaande kennisgeving, te wijzigen.
  1. De beloning van BnBBeheerder is exclusief onkosten van BnBBeheerder en exclusief declaraties van door BnBBeheerder ingeschakelde derden.
 1. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de verhuurder.

ARTIKEL 8 BETALING

  1. BnBBeheerder is het betaaladres van alle transacties die via BnBBeheerder tot stand komen. De betalingen van woninghuurder zullen via BnBBeheerder lopen tenzij anders vermeld in de opdrachtbevestiging die na de boeking van dienst aan de verhuurder wordt verstuurd.
  1. Het met verhuurder overeengekomen gedeelte van de door BnBBeheerder van de woninghuurder ontvangen betalingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel zal aan de verhuurder worden overgemaakt op het door de verhuurder aan BnBBeheerder hiertoe ter beschikking gestelde bankrekeningnummer.
  1. Wanneer naar aanleiding van een verstuurde factuur dient te worden betaald geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen.
  1. De in lid 3 van dit artikel genoemde termijn is een fatale termijn, zodat verhuurder in geval van niet tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling, in verzuim is. Vanaf dat moment is zij wettelijke handelsrente en maximaal 15% en minimaal 0.5 % incassokosten verschuldigd en is BnBBeheerder bevoegd incassomaatregelen te treffen.
 1. BnBBeheerder kan in geval van niet tijdige betaling door verhuurder zonder nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling haar dienstverlening in alle opdrachten met verhuurder opschorten of staken. BnBBeheerder zal verhuurder hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

ARTIKEL 9 REPARATIES

  1. Reparaties tot 75,- Euro zullen direct door BnBBeheerder uitgevoerd worden en worden verrekend met verhuurder.
  1. Voor grotere reparaties zal BnBBeheerder de verhuurder van te voren proberen in te lichten.
 1. Indien er reparaties aan de woning gedaan moeten worden die direct invloed hebben op het verblijf van gasten behoudt BnBBeheerder zich het recht voor deze uit te voeren voor rekening van verhuurder wanneer het niet lukt contact op te nemen.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

  1. BnBBeheerder zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van BnBBeheerder kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat verhuurder aan BnBBeheerder onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is BnBBeheerder voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
  1. De in lid 1 van dit artikel genoemde zorgvuldigheid heeft onder meer betrekking op de door verhuurder aan BnBBeheerder verstrekte woningsleutels. Indien een of meerdere sleutels desondanks kwijtraken, kan de verhuurder aan BnBBeheerder verzoeken om op kosten van de BnBBeheerder het slot te laten vervangen. BnBBeheerder behoudt zich de keus voor van het type en merk slot.
  1. De aansprakelijkheid van BnBBeheerder is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
  1. BnBBeheerder heeft het recht de website te allen tijde te wijzigen dan wel te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn hiervoor jegens de gebruikers van de website of derden.
  1. BnBBeheerder is niet aansprakelijk voor werkzaamheden uitgevoerd door derden, ook indien deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door deze derden in het kader van opdracht van verhuurder aan BnBBeheerder. De door derden gehanteerd beperking van de aansprakelijkheid geldt in alle gevallen ook in de rechtsverhouding tussen verhuurder en BnBBeheerder.
  1. BnBBeheerder is niet aansprakelijk voor aan verhuurder opgelegde boetes, of voor de (gevolgen van) een beëindiging van de huurovereenkomst door de verhuurder van verhuurder als gevolge van de tijdelijke (onder)verhuur van de woning van verhuurder.
  1. BnBBeheerder is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen of het verlies van eigendommen van de verhuurder nadat een gast in een woning van een verhuurder heeft verbleven en BnBBeheerder dienstverlening heeft uitgevoerd tenzij onomstotelijk vaststaat en bewezen kan worden dat de schade dan wel diefstal het gevolg is van het handelen van een werknemer van BnBBeheerder.
  1. BnBBeheerder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.
 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BnBBeheerder of zijn leidinggevende ondergeschikten.

ARTIKEL 11 OVERMACHT

Als BnBBeheerder de opdracht door overmacht geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren, mag zij de uitvoering daarvan zonder gerechtelijke tussenkomst opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat BnBBeheerder tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 12 PRIVACY

Geen enkele persoonsinformatie die wordt verkregen, zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens, wordt door BnBBeheerder aan derden verstrekt zonder toestemming van de verhuurder, behalve indien en voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst. De door verhuurder verstrekte gegevens worden volgens de Nederlandse privacy wetgeving behandeld.

ARTIKEL 13 DERDEN

De keuze van door BnBBeheerder in te schakelen derden gebeurt, waar mogelijk en redelijk, in overleg met de verhuurder en met de nodige zorgvuldigheid. BnBBeheerder is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en BnBBeheerder mag zonder overleg met de verhuurder een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de kant van de door BnBBeheerder ingeschakelde derden aanvaarden.

ARTIKEL 14 HERROEPINGSRECHT

BnBBeheerder biedt een dienst aan waarbij het herroepingsrecht niet geldt als de levering van de dienst met uitdrukkelijke instemming van de verhuurder al is begonnen voordat de bedenktijd die geldt in het geval van een herroepingsrecht al is verstreken.

ARTIKEL 15 KLACHTEN- EN VRAGENREGELING

  1. De verhuurder staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verstrekt heeft. Klachten van de verhuurder, die betrekking hebben op problemen die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de verhuurder per omgaande aan BnBBeheerder ter kennis worden gebracht. Dit dient schriftelijk dan wel langs elektronische weg te geschieden met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht.
  1. Klachten over problemen die ten tijde van de behandeling niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de verhuurder binnen veertien dagen na het aan het licht treden van deze problemen aan BnBBeheerder ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 1 van dit artikel.
 1. Ieder vorderingsrecht van de verhuurder jegens BnBBeheerder betrekking hebbend op de door BnBBeheerder verrichte behandeling(en), vervalt indien:
   1. de problemen niet binnen de in dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan BnBBeheerder ter kennis zijn gebracht;
   1. de verhuurder aan de BnBBeheerder geen of onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  1. De verhuurder komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het probleem is ontstaan door, of het gevolg is van omstandigheden waar BnBBeheerder geen invloed op kan uitoefenen.

ARTIKEL 16 GELDIGHEID

Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

ARTIKEL 17 TOEPASSELIJK RECHT EN CONFLICTEN

  1. Op de rechtsverhouding tussen BnBBeheerder en de verhuurder, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam;
  1. In eerste instantie zullen partijen een serieuze inspanning doen om een onenigheid of conflict zelf op te lossen.
 1. Wanneer partijen een conflict niet zelf op kunnen lossen zal in het volgend stadium voor mediation gekozen worden om te proberen tot een oplossing te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *